top of page

za 01 mrt

|

The Healing Studio Amsterdam

Thai massage year training 24/25

This is a unique intensive year course to learn to work therapeutically from a Thai medical Buddhist background. The approach is not just to learn techniques, but to learn to independently develop and apply techniques in the moment. The methodology is embodied learning that teaches you to work from

Tickets are not on sale
See other events
Thai massage year training 24/25
Thai massage year training 24/25

Time & Location

8 more dates

01 mrt 2025, 10:00 – 02 mrt 2025, 17:00

The Healing Studio Amsterdam, Veenendaalplein 146, 1106 CS Amsterdam, Nederland

About The Event

*** English below ***

De inschrijving is open voor de nieuwe jaaropleiding Thai Massage en gaat October 2024 weer beginnen met een nieuwe groep.

Dit is een unieke intensieve jaaropleiding om therapeutisch te leren werken vanuit Thaise medische boeddistische achtergrond.

De insteek is niet om alleen technieken te leren, maar om zelfstandig technieken leren ontwikkelen en toepassen in het moment. De methodiek is embodied learning die je leert om vanuit je eigen structuur en kenniservaring van biodynamica(hoe het lichaam natuurlijk werkt) te werken.

Het is dus geen westerse hoofd(mind) opleiding maar een Doen opleiding.

De training gaat uit een natuurlijk filosofisch perspectief die je in staat stelt om jezelf(eigen lichaam en geest) leert te begrijpen en met je negatieve en positieve kwaliteiten leert te werken.

Je zal leren en ervaren hoe belangrijk je eigen houding en intentie is om diep en vertrouwd contact te kunnen maken.

Een bijzonder mooie en diepgaande training om jezelf te leren kennen, te ontwikkelen en inzicht te krijgen in het belang van te weten hoe jezelf functioneert tov van je ontvanger en de impact daarvan.

Je leert creatief te werken vanuit een ontspannen structuur. Door het lichaam te volgen kan je werken volgens een natuurlijk patroon waarbij de routine zichzelf ontvouwt.

Je techniek komt vanzelf door natuurlijk gestructureerde houding, sensitiviteit, speelsheid en nieuwsgierigheid.

Een open lichaam en geest geeft de ruimte om te weten wat en hoe je het moet doen. Jouw persoonlijke ontwikkeling staat centraal.

Om niet vanuit een rigide programma te werken is het belangrijk om je eigen persoonlijkheid in je bodywork te ontwikkelen. Daarom is het een dynamisch programma die aanpast aan het gemiddelde van de groep zodat je begrijpt wat je aan het doen bent.

Je leert niet alleen maar je beleeft en ervaart de begrippen die geleerd worden.

Het is dus meer een oosterse aanpak van doen, voelen en ervaren.

Doel is om een gezond levensbeeld te krijgen en daarbij een meer soepel en lichaam.

Je leert veilig contact te maken vanuit een ontspannend lichaam met een spelend nieuwsgierige, observerende insteek.

Je gevoeligheid word groter en kan daarbij “weten” waar je moet werken in het lichaam met de op de persoon aangepaste druk op de precieze weerstand.

Na deze opleiding zal je therapeutisch inzichtelijk kunnen werken en jezelf kunnen blijven aanscherpen.

Het filosofische aspect in het programma loopt zijdelings mee voor het in de kern kunnen voelen en begrijpen wat je doet en daarop te kunnen reageren en wijzigen tijdens het massagewerk.

- Tijdens de training krijg je een een 3 uur persoonlijke tijd( met de docent) om persoonlijke vraagstukken die je tegenkomt te bespreken en details te verfijnen.

- De oefeningen worden op video opgenomen om al het geleerde terug te kijken in een database waaruit je oneindig uit kunt putten.

- Er zal een ervaren assistent aanwezig zijn om mee te sparren en te ondersteunen

Onderwerpen:

Basis lichaam grond training

Qigong als onderhoud en gezondheid

Voetenwerk

Heup problematiek

Zit posities

Rocking en stretches

Schouderproblematiek

Diagnose van het lichaam

3D leverage pressure (complexe drukuitoefening)

Zij en buikligging ontdekken

Biodynamica v/h lichaam

Programma Data

5-6     Oktober

19/20  Oktober

23/24    November

1-2     Februari

1-2     Maart

29/30 Maart

3-4    Mei

31 mei - 1 Juni

22     Juni

Tijden zijn van 10.00 - 17.00 met een uur pauze inclusief een heerlijke lunch.

Locatie:

The Healing Studio - Amsterdam Veenendaalplein 147 1106 CS Amsterdam

Er is plaats voor 8 deelnemers voor deze intensieve training.

Als er meer aanvragen zijn dan word er gewerkt op basis van aanvraag.

De training zal doorgaan met minimaal 4 deelnemers.

Kosten:

De training zal 2300 eur inclusief BTW bedragen en kan in delen worden betaald.

Daarnaast nog 2 studieboeken.

Je bent aangemeld bij overmaking van 2300 EUR aan:

NL81INGB0006225283 tnv Awareness in Motion

Je bent altijd welkom voor een gesprek om te weten of deze training wat voor je is.

Voor vragen en aanmelding kan je mailen naar howdyt3@yahoo.com of

whatsapp 06-11373803

----------------------------------------

Registration is open for the new annual Thai Massage course and will start again in October 2024 with a new group.

This is a unique intensive year course to learn to work therapeutically from a Thai medical Buddhist background.

The approach is not just to learn techniques, but to learn to independently develop and apply techniques in the moment. The methodology is embodied learning that teaches you to work from your own structure and knowledge of biodynamics (how the body works naturally).

So it is not a western main (mind) training but a Do training.

The training is based on a natural philosophical perspective that enables you to understand yourself (your own body and mind) and learn to work with your negative and positive qualities.

You will learn and experience how important your own attitude and intention is to be able to make deep and familiar contact.

A particularly beautiful and in-depth training to get to know yourself, to develop and to gain insight into the importance of knowing how you function in relation to your recipient and its impact.

You learn to work creatively from a relaxed structure. By following the body you can work according to a natural pattern where the routine unfolds itself.

Your technique comes naturally through a naturally structured attitude, sensitivity, playfulness and curiosity.

An open body and mind gives you the space to know what and how to do it

In order not to work from a rigid program, it is important to develop your own personality in your bodywork. That is why it is a dynamic program that adapts to the average of the group so that you understand what you are doing.

You don't just learn, you experience and experience the concepts that are taught.

So it is more of an oriental approach of doing, feeling and experiencing.

The aim is to get a healthy image of life and thereby a more flexible and body.

You learn to make safe contact from a relaxing body with a playfully curious, observing approach.

Your sensitivity increases and you can "know" where to work in the body with the pressure on the precise resistance adapted to the person.

After this training you will be able to work therapeutically insightfully and continue to sharpen yourself.

The philosophical aspect in the program goes sideways for being able to feel and understand in the core what you are doing and to be able to react and change it during the massage work.

- During the training you will have a 4 hour personal time (with the teacher) to discuss personal issues you encounter and to refine details.

- The exercises are recorded on video to review everything learned in a database from which you can draw infinitely.

- An experienced assistant will be present to spar and support

Subjects:

Basic body ground training

Qigong as maintenance and health

footwork

Hip problem

Sitting positions

Rocking and stretches

Shoulder problems

Diagnosis of the body

3D leverage pressure

Discover side and prone position

Program Dates

5-6     Oktober

19/20  Oktober

23/24    November

1-2     Februari

1-2     Maart

29/30 Maart

3-4    Mei

31 mei - 1 Juni

22     Juni

Times are from 10.00 - 17.00 with an hour break including lunch

Location:

The Healing Studio - Amsterdam Veenendaalplein 147 1106 CS Amsterdam

There is space for 8 participants for this intensive training.

If there are more applications, work will be done on the basis of application.

Cost:

The training will be 2300 eur incluit VAT

You are registered by transferring 2300 EUR to:

NL81INGB0006225283 in the name of Awareness in Motion

You are always welcome for a talk to find out if this training is for you.

For questions and registration you can email to howdyt3@yahoo.com or

whatsapp 06-11373803

Share This Event

bottom of page