5 Day Thai massage Therapeutics

*** English below ***

Deze 5-daagse Thaise massage is bedoeld voor bodyworkers die dieper willen gaan in het therapeutische werk. Deze training zal ook meer inzicht geven in de essentie van Thaise massage YOU!

In 5 dagen zullen we het lichaam in elk segment onderzoeken om aan specifieke problemen te werken. Er worden tools aangereikt om je eigen werk te integreren en te verbeteren.

Deze tools geven je een manier om intuïtiever en dieper te werken. Elke dag zullen we uitgebreid werken aan vaardigheden om het lichaam te trainen en te begrijpen hoe met het lichaam te communiceren.

Elke vaardigheid maakt deel uit van een geheel en integreert langzaam alles in belichaamd lichaamswerk dat moeiteloos, diep, gevoelig en als flow kan zijn.

Je zal ook leren het lichaam te volgen en niet vanuit een routine. Kennis is handig als je weet waar het vandaan komt.

Ook zal er aandacht zijn voor zelfzorg door middel van Qigong wat een handig hulpmiddel kan zijn bij aardings- en bewegingsoefeningen voor flow en qi-werk.

Onderwerpen die we in de 5 dagen zullen behandelen zijn:

* Ergonomie – hoe je je lichaamsstructuur op de meest economische manier kunt gebruiken en waarom dit nodig is.

* Drukmanipulatie – hoe u meer uit een drukpunt kunt halen door van hoek te veranderen terwijl u “druk geeft” met het lichaam

* Voeten werken – leer hoe u net zo delicaat kunt zijn als uw handen

* Schouders en heupen openen – effectief werken door de 5 openingen in het lichaam te openen

*. Rekken – wat is weerstand?

* Therapeutics – hoe specifieke veelvoorkomende problemen aan te pakken

* Qigong

Dag 1 – Grondtraining en Qigong

Dag 2 – Hipwork hoe ruimte te maken en problemen aan te pakken.

Dag 3 – Schouders werken om problemen op te lossen

Dag 4 – Voeten als handen gebruiken

Dag 5 – Pichets gemakkelijke manieren om ontspannen en diep te werken.

Voor deze training is het handig dat je al enige ervaring hebt in het werken op de mat. Maar de meesten hebben een flexibele geest.

In deze week word je uitgedaagd in zelfreflectie, je eigen bewustzijn en bewustzijn. Door na te denken over hoe je beweegt en met je lichaam omgaat, ontdek je nieuwe manieren van werken. Hierdoor wordt uw werk lichter, effectiever en nauwkeuriger.

Er worden geen routines gegeven, maar praktische probleemgebaseerde technieken die je aanmoedigen om te spelen en te ontdekken hoe ontspannen en intuïtief je kunt werken.

Mocht je nog vragen hebben over de training dan kun je altijd contact met mij opnemen via mail of telefoon.

info@howdytio.com of

+31 6 11373803 (WhatsApp)

Deze investering voor jezef kost € 530,- EX BTW

Als je inschrijft voor 1 april , is dit EUR 500 ex

Als wilt aanmelden, stuur dan een mail met uw gegevens of maak het geld over per bank naar Awareness in motion NL81 INGB 0006 2252 83 met je naam.

Indien je deze opleiding of een andere langdurige opleiding reeds gevolgd hebt, dan bedraagt ​​de prijs 350 EUR EX BTW!!

Bij 4 deelnemers gaat de training door.

Locatie: Hartcentrum Amsterdam, Veenendaalplein 146

Datum: 20- 24 juni 2022

Tijd: 10.00 – 17.00 (met lunch inbegrepen)

Docent: Howdy Tio

Assistent: Jeanet Berkhout en Nistal Wloczysiak

———————————This 5 day Thai massage is set up for practitioners who want to go deeper in therapeutics work. This training will also gives more understanding about the essence of Thai massage YOU!

In 5 days we will explore the body in each in segments to work on specific problems. Tools will be given to integrate and enhance your own work.

These tools will provide you a way of working more intuitively and deeper. Each day we will work extensively on skills to train the body and understand how to communicate with the body.

Each skill is part of a whole, slowly integrating everything into embodied bodywork which can be effortless, deep, sensitive and be like fluidity.

The learning will be also how to follow the body and not the routine. Knowledge is handy if you know where its derived from.

There will be also attention for selfcare through Qigong which can be a useful tool for grounding and movement excersises for fluidity and qi work.

Subjects that we will cover in the 5 days will be

*  Ergonomics – how to use your body structure in the most economic way and why its necessary.

*  Pressure manipulation – how to get more out of a pressure point by changing angles while “giving pressure” with the body

*  Feet work – learn how to be as delicate as your hands

*  Opening the shoulders and hips – working effectively by starting to open up the 5 openings in the body

*. Stretching – what is resistance

*  Therapeutics – how to address specific common problems

*  Qigong

Day 1 – Ground training and qigong

Day 2 – Hipwork how to make space and adress problems.

Day 3 – Shoulders area work to resolve issues

Day 4 – Feet how to use as hands

Day 5 – Pichets easy ways dor relaxed and deep work.

For this course it is handy that you already have some experience in working as a (floor)bodyworker in any way! But most having a flexible mind.

In this week you will be challenged in self reflection, your own consciousness and awareness. By reflecting on how you move and handle your body, you will discover new ways of working. This will allow your work to become more light, effective and precise.

There will not be given any routines but hands-on problem based techniques that will encourage you to play and discover how relaxed and intuitive you can work.

If U want to apply please send mail with your info or transfer the money by bank to Awareness in motion NL81 INGB 0006 2252 83 with your name.

If you still have questions about the training you can always contact me through mail or phone.

info@howdytio.com or

+31 6 11373803(WhatsApp)

This investment for yourself will cost

EUR 530 EX VAT

If u enter before 1st April it will be

EUR 500 ex VAT

If you have already followed this training or any other long term training then the price will be EUR 350 EX VAT!!

With 4 participants the training will go on.

Location: Heart Center Amsterdam, Veenendaalplein 146

Date: 20- 24 june 2022

Time: 10.00 – 17.00 ( with lunch included)

Teacher: Howdy Tio

Assistent: Jeanet Berkhout en Nistal Wloczysiak