Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Thai massage year education 10M

2 October 2021 @ 10:00 - 3 October 2021 @ 17:00

€1950
*** English below ***
Vanaf 2 october 2021 start alweer de 2e groep voor de nieuwe dynamische 10 maanden training Thai massage Pichest inspired.
Deze training zal bestaan uit 7 weekenden en 1 laatste examen dag.
De nadruk zal liggen op jouw eigen structuur/zijn die reflecteert naar de ander toe in contact cq massage.
Er zal dus verdiepend gewerkt worden met onderwerpen die je een bepaald begrip en kennis zal aanleren.
Je krijgt ook tijdens de opleiding een 1 on 1 meeting voor prive voortgang bespreking en fine tuning van 4 uur.
Onderdeel is movement en Qigong training om je sterker, soepeler en helderder te maken.
Hieronder een beschrijving in mijn Visie die verduidelijking zal geven over wat deze training je kan bieden.
Er zijn zowel veel verschillende manieren om naar lichaamswerk te kijken als om het te beoefenen.
Dus waar begin je dan met het leren van het wat, waarom en hoe?
Mijn leraar Ajhan Pichest gaf daar altijd hetzelfde antwoord op: JUST DO.
Meestal begint deze leerweg met het leren van de technieken en een routine met betrekking tot de verschillende lichaamsgebieden. Dat is een goede manier en doorgaans kom je op een punt dat je jezelf tegenkomt met betrekking tot je eigen beperkingen. En dat is waar het interessant wordt. Want dat is waarom mensen meer willen (en zouden moeten) leren om te groeien en te verdiepen in kennis en begrip.
Voor mij is het beoefenen van Thai massage onafscheidelijk verbonden met je groeiproces en transformatie in je leven. Voor mij is dat logisch. Iemands kijk en perspectief op alles in het leven kan veranderen door innerlijke groei in bewustwording. De mate van zelfkennis en bewustzijn bepaald mede de intentie waarmee je alles doet en vorm geeft. Dus voor mij begint de Thai massage met intentie vanuit bewustzijn.
Dat betekent automatisch dat je helemaal aanwezig bent en kan observeren, zonder (af)geleid te worden door emoties, maar wel met mededogen (compassie).
Wanneer je zo kan observeren kun je het lichaam als het ware gaan lezen op een andere manier. Leren zien hoe verbindingen in het lichaam hun weg gaan, wordt net zo belangrijk als weten hoe aan te raken en kunnen voelen. Dan komen we op het terrein van body dynamics; zien hoe alles in het lichaam in verbinding is, reageert en beweegt.
Alles is informatie, maar hoeft niet altijd begrepen te worden.
Wanneer je verstoringen in het lichaam kan volgen is de volgende stap: hoe benader je dit en wat zou je willen doen en waarom? Met een heldere waarneming kun je patronen zien veranderen zoals de ademhaling, beweging, geluid of kleur van de huid. En dat is de uitdaging van bewustzijn: om een constante doch zachte focus te hebben bij alles wat is in dat moment. Ja, dat klinkt als een meditatie, want dat is het ook. Het is een bewegende meditatie. Daarom noem ik het bewustzijn in beweging oftewel ‘awareness in motion’.
Om te weten wat je kan doen moet je aan kunnen voelen, de juiste druk weten uit te oefenen, ruimte en veiligheid kunnen bieden, leidend zijn door middel van ademhaling en intentie, in een ontspannen en gestructureerde houding blijven wanneer je je lichaamsgewicht inzet en bij jezelf kunnen blijven met liefdevolle aandacht.
Dit alle vraagt om vertrouwen door ervaring en een open hart.
Praktische informatie over de training.
Data:
– 2/3 oct
– 30/31 oct
– 27/28 nov
– Dec
– Jan
– 12/13 feb
– 12/13 mrt
– 17/17 apr
– 14/15 mei
– 12 juni
Tijden zijn van 10.00 – 17.00 met een uur pauze
Locatie:
Landhuis in de Stad
Park Oog in Al 1
3533 HE Utrecht
Er is plaats voor 8 deelnemers voor een intensieve tijd. Er zijn nog 5 plekken over!!!
Als er meer aanvragen zijn dan word er gewerkt op basis van aanvraag.
Kosten:
De training zal 1950 eur bedragen en kan in delen worden betaald.
Daarnaast nog 2 studieboeken.
Voor vragen en aanmelding kan je mailen naar info@howdytio.com
————————————————————————————
From October 2, 2021, the 2nd group will start for the new dynamic 10-month training Thai massage Pichest inspired.
This training will consist of 7 weekends and 1 last exam day.
The emphasis will be on your own structure/being that reflects towards the other in contact or massage.
We will therefore work in-depth with subjects that will teach you a certain understanding and knowledge.
You will also receive a 1 on 1 meeting during the training for private progress discussion and fine tuning of 4 hours.
Part is movement and Qigong training to make you stronger, smoother and clearer.
Below is a description in my Vision that will clarify what this training can offer you.
There are many different ways to look at bodywork as well as to practice it.
So where do you start learning the what, why and how?
My teacher Ajhan Pichest always gave the same answer: JUST DO.
Usually this pathway starts with learning the techniques and a routine related to the different body areas. That’s a good way and usually you get to a point where you find yourself with regard to your own limitations. And that’s where it gets interesting. Because that’s why people want (and should) learn more to grow and deepen in knowledge and understanding.
For me, practicing Thai massage is inseparably linked to your growth process and transformation in your life. That makes sense to me. One’s view and perspective on everything in life can change through inner growth in awareness. The degree of self-knowledge and awareness partly determines the intention with which you do and shape everything. So for me the Thai massage starts with intention from consciousness.
That automatically means that you are fully present and can observe, without being (distracted) by emotions, but with compassion.
When you can observe in this way, you can read the body in a different way, as it were. Learning to see how connections in the body work their way becomes just as important as knowing how to touch and feel. Then we enter the field of body dynamics; see how everything in the body is connected, reacts and moves.
Everything is information, but does not always have to be understood.
When you can follow disturbances in the body, the next step is: how do you approach this and what would you like to do and why? With a clear perception you can see patterns change such as breathing, movement, sound or color of the skin. And that is the challenge of consciousness: to have a constant yet soft focus on all that is in that moment. Yes, that sounds like a meditation, because it is. It is a moving meditation. That is why I call consciousness in motion or ‘awareness in motion’.
To know what you can do you need to be able to feel, to apply the right pressure, to offer space and security, to lead through breathing and intention, to remain in a relaxed and structured position when you apply your body weight and to to be yourself with loving attention.
All this requires trust through experience and an open heart.
Practical information about the training.
Dates:
– 2/3 oct
– 30/31 oct
– 27/28 Nov
– Dec
– Jan
– 12/13 Feb
– 12/13 Mar
– April 17/17
– 14/15 May
– 12 June
Times are from 10am to 5pm with an hour break
Location:
Landhuis in de Stad
Park Oog in Al 1
3533 HE Utrecht
There is room for 8 participants for an intensive time. If there are more applications, work will be done on the basis of application.
Cost:
The training will amount to 1950 eur and can be paid in instalments.
In addition, 2 textbooks.
For questions and registration you can email to info@howdytio.com

Details

Start:
2 October 2021 @ 10:00
End:
3 October 2021 @ 17:00
Cost:
€1950

Venue

Landhuis in de stad
Park Oog in Al 1
Utrecht, Utrecht 3533 HE Netherlands
+ Google Map
Website:
https://landhuisindestad.nl/